در حال نمایش 29–51 از 51 نتیجه


  • کوادکوپتر W606-8

   کوادکوپتر W606-8

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر W606-8
   • ابعاد:  3.5×15.5×15.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   5
  • کوادکوپتر SYMA X11C

   کوادکوپتر SYMA X11C

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X11C
   • ابعاد:  15.2×15.2×3.7 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر Syma X4S

   کوادکوپتر Syma X4S

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X4S
   • ابعاد:  3.5×14×15.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر سایما X23

   کوادکوپتر سایما X23

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X23
   • ابعاد:  5×21×21 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر سایما X5HW

   کوادکوپتر سایما X5HW

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X5HW
   • ابعاد:  11×33×33 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   4
  • کوادکوپتر سایما X21W

   کوادکوپتر سایما X21W

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X21W
   • ابعاد:  3×13.5×13.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   5
  • کوادکوپتر Syma X4

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X4
   • ابعاد:  3.5×14×15.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر سایما X8G

   کوادکوپتر سایما X8G

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X8G
   • ابعاد:  50x50x19 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر Syma X8C

   کوادکوپتر Syma X8C

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X8C
   • ابعاد:  50x50x19 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر سایما X5SC

   کوادکوپتر سایما X5SC

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X5SC
   • ابعاد:  31.5×31.5×10.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   5
  • کوادکوپتر سایما X5HC

   کوادکوپتر سایما X5HC

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X5HC
   • ابعاد:  33x33x11 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر Syma X5C

   کوادکوپتر Syma X5C

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X5C
   • ابعاد:  31x31x8 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر Syma X5UC

   کوادکوپتر Syma X5UC

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X5UC
   • ابعاد:  32x32x7 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر سایما X20-S

   کوادکوپتر سایما X20-S

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X20-S
   • ابعاد:  2.5×10.5×10.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   5
  • کوادکوپتر سایما X13 STORM

   کوادکوپتر سایما X13 STORM

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X13 storm
   • ابعاد:  3.6×15.6×15.6 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر سایما X12S

   کوادکوپتر سایما X12S

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X12S
   • ابعاد:  2.7×7.7×7.7 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   4
  • کوادکوپتر Syma X22W

   کوادکوپتر Syma X22W

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X22W
   • ابعاد:  3.1×14.2×14.2 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   4.3
  • کوادکوپتر Syma X8SW-D

   کوادکوپتر Syma X8SW-D

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X8SW-D
   • ابعاد:  19×50×50 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   5
  • کوادکوپتر syma x5sw

   کوادکوپتر Syma X5SW

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X5SW
   • ابعاد:  10.5×31.5×31.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   4.5
  • کوادکوپتر سایما X14W

   کوادکوپتر سایما X14W

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X14W
   • ابعاد:  7*21.5*24 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   5
  • کوادکوپتر سایما X20 Pocket

   کوادکوپتر Syma X20

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X20
   • ابعاد:  2.5×10.5×10.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر سایما X8HG

   کوادکوپتر سایما X8HG

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X8HG
   • ابعاد:  50x50x19 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   5
  • کوادکوپتر Syma X22

   کوادکوپتر Syma X22

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X22
   • ابعاد:  3×13.5×13.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   4